U bent hier:

Alliantie VUmc en AMC

Hier vind je antwoorden op een aantal vragen over de consequenties voor de geneeskunde opleidingen van de UvA en de VU van de lateralisatie in het kader van de alliantie tussen het AMC en het VUmc. 

Indien je tegen problemen aanloopt die het gevolg zijn van deze alliantie, laat het ons dan weten door te mailen naar bestuur@co-raad.nl. Wij gaan ermee aan de slag!

Informatie Alliantie Amsterdam UMC (december 2022)

Geschreven door: Dr. H.E.M. Daelmans, Opleidingsdirecteur master geneeskunde Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, locatie VUmc

De verplaatsing van afdelingen van locatie VUmc naar locatie AMC en van locatie AMC naar
locatie VUMC (lateralisatie) is nog steeds in gang.

Eind november kwamen de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) , de Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie (MKA) en de mammazorg naar locatie VUmc en gingen de afdelingen
bewegingsstoornissen en een deel van de neurologie richting locatie AMC.

De verplaatsing van de KNO van locatie AMC naar locatie VUmc heeft voorlopig geen
invloed op het VU coschap KNO. Door de invoering van een nieuw UVA mastercurriculum is
het coschap KNO in de UVA later in het programma geplaatst. Vanaf mei 2023 zal het KNO
coschap aan de UVA starten en zullen VU en UVA studenten die het coschap in Amsterdam
UMC doen, tezamen op locatie VUmc zijn. De voorbereidingen om beide coschappen op 1
locatie goed te laten verlopen zijn in volle gang.

Voor het coschap neurologie op locatie VUmc was het al zo dat studenten op locatie AMC
een week neurochirurgie kunnen volgen en ook lopen studenten vanuit het coschap
neurologie locatie VUmc een week bij een revalidatiecentrum buiten VUmc.

In het voorjaar van 2023 zal de SEH verplaatsen naar locatie AMC. Deze verplaatsing is van
invloed op een groot aantal coschappen waaronder Heelkunde, Neurologie en Interne
geneeskunde. In overleg tussen de locaties VUmc en AMC wordt er per coschap gekeken óf,
en zo ja hóe, het coschapprogramma in Amsterdam UMC aanpassing behoeft. Als je één van
deze coschappen op locatie VUmc doet, kan het voorkomen dat je ook een deel van de tijd
op locatie AMC wordt ingepland zodat je nog steeds voldoende ervaring kunt opdoen in je
coschap.
Als er meer nieuws is over de SEH verplaatsing en de gevolgen hiervan voor het
coschapprogramma informeren we jullie weer.

Informatie Alliantie Amsterdam UMC (14-11-2019) 

In het volgende bestand kun je een update vinden van de opleiding over de alliantie tussen de locaties AMC & VUmc. Op dit moment zijn er al een aantal afdelingen overgeplaatst, maar er zullen nog 'waves' volgen. In het document hierover meer informatie. 

Informatie Kindergeneeskunde VUmc

Informatie 10-10-2019

In het volgende bestand kun je informatie vinden over het coschap Kindergeneeskunde in het VUmc, in het kader van de lateralisatie. Indien hier vragen over zijn of jullie ergens tegen aanlopen, kunnen jullie mailen naar onderwijs.kg@amsterdamumc.nl . Uiteraard is de Co-Raad VU ook altijd te bereiken. 

Update 19-12-2019

In dit bestand kun je de nieuwste informatie vinden over de ontwikkelingen binnen het coschap Kindergeneeskunde in het VUmc. 

Update 02-10-2020

In dit bestand vind je de nieuwste informatie over de ontwikkelingen binnen het coschap Kindergeneeskunde ten tijde van de alliantie en COVID-19-pandemie. 

Q&A lateralisatie in het kader van de alliantie (22-02-2019):

1 Heeft de alliantie gevolgen voor de opleiding geneeskunde?
Ja, de lateralisatie en daarmee de concentratie van zorg zal ook gevolgen hebben voor de geneeskundeopleidingen UvA, AMC en VU, VUmc.

2. a Welke afdelingen zullen de komende periode van VUMC naar AMC verhuizen en vice versa?
In de eerste wave zullen de disciplines Dermatologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Longchirurgie en het Vrouw Kind centrum gefaseerd verhuizen.
2. b Wat voor gevolgen heeft dit voor het aantal coassistenten per afdeling en voor het aantal patiënten?
De gevolgen verschillen per discipline.
2. c Hoe zit het met beoordelingen als er VUmc en AMC coassistenten tegelijk op een afdeling zijn?
Voorlopig blijven er twee coschappen – één van UvA, AMC en één van VU, VUmc -, en blijven er ook twee beoordelingssystemen.

3. Wanneer er een tekort aan patiëntencontact dreigt te ontstaan, waar kan je als student dan terecht? En worden er dan extra perifere plekken gecreëerd?
Studenten/coassistenten kunnen hiervoor terecht bij de coschap coördinator. Oplossingen en aanpak zullen per discipline verschillen, en hangen o.a. af van de beschikbare stagecapaciteit in Amsterdam UMC en in de regio.

4. Kunnen coassistenten genoeg leren op afdelingen waar de zorg steeds complexer wordt?
Jazeker!

5. Kan de alliantie gevolgen hebben voor de wachttijden?
Op dit moment is daar geen sprake van.

6. a Worden alle coschap plekken in perifere ziekenhuizen Amsterdam UMC plekken of blijft de verdeling zoals deze nu is?
Vooralsnog blijft de verdeling zoals deze nu is.
6. b Kun je nu als VU-student ook in het AMC (en omgekeerd) je coschappen lopen?
Nee, het blijven twee verschillende en onafhankelijke opleidingen, te weten een UvA opleiding en een VU opleiding. Je volgt je eigen opleiding op de stage- en coschapplekken die door deze opleiding worden aangeboden.
6. c Wat zijn de gevolgen voor het coschap huisartsgeneeskunde, mag je die vanaf nu bij iedere huisarts lopen ongeacht of het een VUmc/AMC plek is?
Nee, zie antwoord 6.b.

7. Zullen de opleidingen in de toekomst fuseren?
Vooralsnog niet.

8. Wat zijn de gevolgen voor het aantal senior coschap plekken, ANIOS en AIOS plekken?
Er zijn voldoende senior coschap plekken in het Amsterdam UMC en in de regio. ANIOS en AIOS valt buiten het bestek van de basisopleiding.

9. Waar kan je terecht met overige vragen?
Per discipline bij: de coschap coördinatoren.
Algemeen bij: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl

De vragen zijn beantwoord door:
Dr. H.E.M. Daelmans, Hoofd master geneeskunde Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Prof. Dr. A.S.P. van Trotsenburg, Hoofd master geneeskunde Universiteit van Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie AMC

Vind het officiële document hier.